Wij bieden eerlijk
juridisch advies
zonder loze beloftes
.

 

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid:

    1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Advocatenkantoor Glind Advocaten, hierna verder te noemen: “Glind Advocaten”, verstrekken.
    2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten aan Glind Advocaten.

Iedere aansprakelijkheid van Glind Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Op de dienstverlening van Glind Advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.

Glind Advocaten zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten.

Glind Advocaten is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van die derden. De opdrachtgever geeft Glind Advocaten op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen. De opdrachtgever vrijwaart Glind Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Glind Advocaten.

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Glind Advocaten vast te stellen uurtarieven.

Door of ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Glind Advocaten gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

Glind Advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Glind Advocaten in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Glind Advocaten dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

De rechtsverhouding tussen Glind Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen eventuele geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle werknemers van Glind Advocaten.